Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος


Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Κ.Τ.Ε. γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με απόφαση του Ε.Γ.Σ. από πίνακα δέκα ορκωτών λογιστών, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση του Διευθυντή του Κ.Τ.Ε.. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κ.Τ.Ε .γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Κ.Τ.Ε..Ο έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών. Το διαχειριστικό έτος του Κ.Τ.Ε. συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.