Πόροι


Οι πόροι του Κ.Τ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας προέρχονται από: 

  • Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτών,  δημοσίων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, κ.λπ.), τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθώς και τυχόν συμμετοχή σε επιχειρήσεις του άρθρου 3, παρ. 5του Ν. 1514/1985.

  • Ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλους Διεθνείς Οργανισμούς δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους φορείς.
     
  • Έσοδα από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και γενικά αμοιβές από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας, σημάτων, συμβουλών κ.λπ.

  • Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού και αιθουσών συνεδρίων.

  • Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων.

  • Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.

  • Κάθε είδους δάνεια.

  • Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή και άλλα Υπουργεία με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.


Το Κ.Τ.Ε. απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτό ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού του, κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 1514/1985.
 
Τα έσοδα του Κ.Τ.Ε., από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό Τραπέζης.