Έργο PV-ESTIA

Το έργο PV-ESTIA επιδιώκει την προώθηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκές διατάξεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις θερμικές και ηλεκτρικές ανάγκες του κτιρίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Interreg Balkan MED, και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών.