/ Αναρτήθηκε σε Λοιπές μονάδες
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, υπήρξε μεγάλη πίεση από την αγορά για προϊόντα με καλύτερη ποιότητα, μικρότερους χρόνους ανάπτυξης και χαμηλότερο κόστος. Αναπτύχθηκαν και καθιερώθηκαν νομοθεσίες, στις οποίες πρέπει τα προϊόντα να υπακούουν και η προσπάθεια που σαρώνει όλες τις βιομηχανίες είναι να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά οι χρήστες
/ Αναρτήθηκε σε Λοιπές μονάδες
Το Περιφερειακό Γραφείο Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας θεσμός που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ιδρύθηκε το 2003. Βασικός στόχος του είναι, να διαδώσει την έννοια της καινοτομίας στις παραγωγικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Περιφερειακό Γραφείο Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς από